Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Εκτύπωση

Λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

ασφάλεια στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονική πλατφόρμα, ΤΠΕ,

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 

Περιγραφή μαθήματος

Η διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών αποτελεί ουσιαστικά μια συνεχής διαδικασία εξισορρόπησης αλληλοσυγκρουόμενων στόχων, επιδίωξης επίτευξης στόχων, άμεσης προσαρμογής σε ιδιαίτερα ευμετάβλητα περιβάλλοντα, λήψης συχνά σύνθετων αποφάσεων, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ΤΠΕ έχουν ματασχηματίσει κάθε ανθρώπινη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και την οργάνωση και λειτουργία και των  εκπαιδευτικών οργανισμών.

Με το παρόν μάθημα καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης μεταξύ των ΤΠΕ και της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς  και των εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα προκειμένου να αναπτύξει στα μελλοντικά στελέχη εκπαίδευσης τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες προκειμένο να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις ανεξάντλητες πραγματικά δυνατότητες των ΤΠΕ τόσο στο διοικητικό όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο.

 

Βιβλιογραφία

IIEP/UNESCO. (2000). Education Management Information Systems (EMIS). Module 2: Identification of information needs and building indicators. Paris, UNESCO/IIEP.

Law, N., Pelgrum, W.J., & Plomp, T. (2006). Pedagogy and ICT use in schools around the world:Findings from the IEA Sites 2006 study. Springer, CERC The University of Hong Kong.

Romero, C., S. Ventura, M. Pechenizkiy, and R. S. J. d. Baker (eds.). 2010. Handbook of Educational Data Mining. Boca Raton, FL: CRC Press.

Retalis, S, Petropoulou, O., & Lazakidou, G. (2011). Assessing the Performance of Learners Engaged in Computer-Supported Collaborative Problem-Solving Activities (Book Chapter), in F.Pozzi & D. Persico

(eds.), Techniques for Fostering Collaboration in Online Learning Communities: Theoretical and Practical Perspectives. USA: Information Science Reference, 2011, 245-260.

Ριγόπουλος, Γ. (2009) Πληροφοριακά συστήματα και ομαδικές αποφάσεις. Αθήνα: Εκδ. Νέων τεχνολογιών.