Εκτύπωση

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 2.900 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις, με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των Τελών Φοίτησης και την εγγραφή τους, οι φοιτητές θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους απορρέουν. Αναλυτικά:

Τα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.