Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν, σε έντυπη μορφή οι υποψήφιοι/ες, είναι:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο το αποδεικτικό email της Υποβολής Υποψηφιότητας (αποστέλλεται στο email του υποψηφίου αυτοματοποιημένα μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης) και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώνται (προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) τα:

 1. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 3. Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 4. Άλλοι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 5. Συστατικές επιστολές (έως δύο) (εάν υπάρχουν)
 6. Επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει)
 7. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν)
 8. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
 9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη. 

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρωμένων αντιγράφων, με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση σε φάκελο φέροντας σχετική αρίθμηση. 

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search