Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο το αποδεικτικό email της Υποβολής Υποψηφιότητας (αποστέλεται στο email του υποψηφίου αυτοματοποιημένα μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης) και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 3. Αντίγραφο πτυχίου, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι., επίσης τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ).
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.

Συνεκτιμώνται (προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) τα:

 1. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 3. Άλλους τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν)
 4. Άλλους αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν)
 5. Συστατικές επιστολές (έως δύο) (εάν υπάρχουν)
 6. Επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 7. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν)
 8. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.