Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργανωσιακές αλλαγές

Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

εισαγωγή αλλαγής, λειτουργίες διοίκησης, προγραμματισμός, σχεδιασμός,

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

  • Κατανοήσουν τη λειτουργία του προγραμματισμού ως το πρώτο βήμα στη διαδικασία της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς και την επίδραση που ασκεί στις υπόλοιπες λειτουργίες της Διοίκησης.
  • Κατανοήσουν την έννοια της οργανωσιακής αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τα βήματα διαχείρισής της.

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

·           Διοίκηση μέσω στόχων

·           Προγραμματισμός-Ορισμοί και τύποι                      

·           Προϋποθέσεις ενός  σωστού προγραμματισμού               

·           Φάσεις προγραμματισμού                      

·           Στρατηγικός προγραμματισμός                 

·            Περιορισμοί στη διαδικασία του προγραμματισμού

·           Εκπαιδευτικός προγραμματισμού

·           Υποδείγματα εκπαιδευτικού προγραμματισμού

·           Έννοια οργανωσιακής αλλαγής

·           Είδη οργανωσιακών αλλαγών

·           Αιτίες που προκαλούν τις οργανωσιακές αλλαγές                

·           Φορείς των  αλλαγών                

·           Αντίδραση στην αλλαγή                

·           Τα στάδια της διαδικασίας της αλλαγής                

·           Μοντέλα αλλαγής (Lewin)                

·           Αντιμετώπιση αρνητική αντίδρασης                

·            Η συμβολή της Διοίκησης στην επιτυχία της  αλλαγής                 

·           Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και οργανωσιακή αλλαγή              

·           Φάσεις εφαρμογής της οργανωσιακής αλλαγής στους εκπαιδευτικούς  οργανισμούς                       

·           Στρατηγικές αντιμετώπισης αντίστασης της αλλαγής στους   εκπαιδευτικούς οργανισμούς

 

Περιγραφή μαθήματος

Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός αποτελεί την κύρια και την αρχική λειτουργία της Διοίκησης καθώς όλες οι επιμέρους δραστηριότητες (οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος) στοχεύουν στην επίτευξη των σκοπών που καθορίστηκαν από τον προγραμματισμό. Αποτελεί μια πολύπλοκη διανοητική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στον επιμέρους συντονισμό και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δικτύων συνεργασίας μεταξύ των μελών του οργανισμού αποφεύγοντας τις επικαλύψεις ενεργειών και την σπατάλη πολύτιμου χρόνου.

Επιπλέον, η εισαγωγή και η διαχείριση της αλλαγής σε έναν οργανισμό αποτελεί άμεση απόρροια της λειτουργίας του σχεδιασμού- προγραμματισμού καθώς αποτελεί έναν από τους παράγοντες για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Το εν λόγω μάθημα διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται βασικές έννοιες και διαδικασίες που διέπουν τον σχεδιασμό – προγραμματισμό, η διαδικασία που ακολουθείται για την επίτευξή του καθώς και η εφαρμογή του στην εκπαίδευση.  Το δεύτερο μέρος διαπραγματεύεται βασικές έννοιες για την εισαγωγή και τη διαχείριση της αλλαγής σε έναν οργανισμό, τα στάδια που ακολουθούνται και πώς αυτά αξιοποιούνται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

Αθανασούλα-Ρέππα, Κουτούζης, Μ., Α., Μαυρογιώργος, Γ., Χαλκιώτης, Δ. & Νιτσόπουλος, Β. (1999). Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων - Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Γεωργόπουλος, Ν. (2006) Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.

Ζευγαρίδης, Σ. (1983). Οργάνωση και διοίκηση. Θεωρία και ελληνική πρακτική: Η οργανωτική θεωρία και πως διδάσκεται, Αφοί Κυριακίδη.

Καζατζής, Χ & Παλαιολόγος,Ι. (2006). Για ένα Σχεδιασμό – Προγραμματισμό της Εκπαιδευτικής Μονάδας, 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», Ιωάννινα 12-14 Μαΐου 2006.

Κανελλόπουλος, Χ. (1990).Management- αποτελεσματική διοίκηση. Σε επιχειρήσεις σε οργανισμούς και  υπηρεσίες (γ΄ έκδοση) Αθήνα :International Publishing.

Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Επιμορφωτικό υλικό που εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα

Καρατζιά–Σταυλιώτη, Ε. & Λαμπρόπουλος, Χ.(2006). Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Gutenberg, Αθήνα.

Koontz, H. & O’ Donnell, C. (1984). Οργάνωση και διοίκηση: Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών, (β έκδοση). Αθήνα,  Παπαζήσης.

Κουτούζης, M. (1999). H εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β., & Χαλκιώτης, Δ. (επιμ.) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τόμος Α΄. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κωστούλας, Γ. Ι., (1996). Μάνατζμεντ : Α –Ω, Ελληνοεκδοτική, Αθήνα.

Λαΐνας, Α. (2000). Το έργο του διευθυντή της σχολικής μονάδας και γ συμβολή του στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Παν. Ιωαννίνων, τα, 17: 153-179.

Νασιάκου, Μ. (1982). Γενική Ψυχολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Παπαδημητρίου Δ. (2005). Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων. Κλειδάριθμος: Αθήνα

Σαΐτης, Χ. (1992). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη, Αθήνα.

Σαϊτης, Χ.  (2005). Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης, 4η έκδοση, Αθήνα.

Σαρμανιώτης, Χ. (2005). Μάνατζμεντ, Αθήνα, Β. Γκιούρδας Εκδοτική.

Σταφυλά, Α. (1997). Οργανωσιακή αλλαγή και εκπαίδευση προσωπικού, Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε, Αθήνα.

Τζωρτζάκης, Κ. κ΄Τζωρτζάκη Α.Μ. (1999). Οργάνωση και Διοίκηση (Management):Νέες ιδέες και τεχνικές στον 21ο Αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Rosily.

Χολέβας, Γ. (1995). Οργάνωση και Διοίκηση, Interbooks.

Χυτήρης Λ. Σ. (2001). Οργανωσιακή συμπεριφορά, Αθήνα, Interbooks

Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999). Οικονομικά της εκπαίδευσης, Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

Bryson, J. M. & Alston F. K. (1996). Creating andimplementing your strategic plan: a workbook for public andnonprofit organizations. Jossey-Bass: San Francisco.

Dubrin, Α. (1998).  Leadership: Research Findings, Practice, and Skills. Houghton Mifflin

Francis, S. & Patrick, F. (May 2001), Taking advantage of resistance to change and the TOC thinking process to improve improvements, Part 1-8,: Institute of Industrial Engineers (IIE) solution conference, Dallas.

Glatter, R. & Weindling, D. (1993).  Strategies for Development in E326 Managing Schools: Challenge and response, Milton Keynes, The Open University

Gilgeous, V. & Chambers, S. (1999). Initiatives for management resistance to change, Journal of general management.

Jones, J. & Powers, E. (2004). Change Management: The Three Elements of Transformation, Strategy & Business.

Handel, M. (2003). The sociology of organizations.  Sage Pub.

Mullins, L.J. (1999). Management and organizational behavior, Financial times

Prentice Hall, 5th edition.

Reissner, S. (2009). Change, meaning and identity at the workplace, Faculty of Business and Law, The Reg Vardy Centre, University of Sunderland, Sunderland, UK, Journal of Organizational Change Management

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search