Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

Ερωτηματολόγιο, ερευνητικά ερωτήματα, ποιοτική έρευνα, ποσοτική έρευνα, συνέντευξη

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Είναι εξοικειωμένοι με τους τρόπους και τις διαδικασίες παραγωγής γνώσης και ερευνητικού σχεδιασμού στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
 • Είναι σε θέση να κάνουν χρήση της έρευνας για τη βελτίωση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών .

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 

 1. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας
 2. Επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. 
 3. Ερευνητικός σχεδιασμός: Προβληματική της έρευνας, προσδιορισμός του σκοπού, ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. 
 4. Συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
 5. Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων: ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κ.τ.λ.
 6. Μέθοδοι δειγματοληψίας (πληθυσμός και δείγμα)
 7. Οι έννοιες της αξιοπιστίας και εγκυρότητας στην ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση. 
 8. Είδη ερευνών ποιοτικής προσέγγισης:, εθνογραφία, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης. 
 9. Διαδικασίες ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων
 10. Ανάλυση περιεχομένου
 11. Παρατήρηση
 12. Το ερωτηματολόγιο
 13. Βιβλιογραφική επισκόπηση
 14. Παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων και διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 

 

 

Περιγραφή μαθήματος

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και θέματα δεοντολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά α) στην αναγνώριση και στη διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος, β) στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας (αναζήτηση, ανάκτηση, οργάνωση και αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων), γ) στον προσδιορισμό των στόχων και των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας, δ) στους ποικίλους ερευνητικούς σχεδιασμούς (δειγματοληπτικοί, συσχετιστικοί, πειραματικοί, εθνογραφικοί, αφηγηματικής έρευνας, έρευνας δράσης, μικτών μεθόδων), ε) στην επιλογή και στην τεκμηρίωση της καταλληλόλητας των ερευνητικών τεχνικών, στ) στη συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, ζ) στην ηθική και στη δεοντολογία που διέπει κάθε εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα η) στην αξιολόγηση της της έρευνας και θ) στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας.

 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

Bάμβουκας, Μ. (1988). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης.

Christensen, L. B. (2007). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα (8η έκδ.).  Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Cohen L, Manion L. & Morrison K. (2007). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Gall M.D.  et al  (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα, Βασικές Αρχές, Κύπρος: Broken Hill

Mason, J. (2003/1996). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

APA (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search