Ποσοτικές & Ποιοτικές μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική

Λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

επαγωγική στατιστική, μεταβλητές , παλινδρόμηση,  περιγραφική στατιστική, συχνότητες

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Κατανοήσουν βασικές έννοιες της στατιστικής.
 • Προβαίνουν στη στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων.
 • Επιλέγουν αφενός, τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων, αφετέρου, τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας και της φύσης των δεδομένων της.
 • Υλοποιούν κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους και να εκτιμούν την θέση των πληθυσμιακών παραμέτρων καθώς και να εκτιμούν τα αντίστοιχα διστήματα εμπιστοσύνης
 • Κατασκευάζουν υποδείγματα παλινδρόμησης και να προβλέπουν την εξέλιξη μεγεθών - φαινομένων
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν μεθόδους ποιοτικής έρευνας

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 

 1. Είδη μεταβλητών και διαγραμματικές απεικονίσεις
 2. Αριθμητικές μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής
 3. Πιθανότητες
 4. Διακριτές και συνεχείς κατανομές
 5. Εισαγωγή στην εκτιμητική
 6. Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων
 7. Διαστήματα εμπιστοσύνης
 8. Εκτίμηση παραμέτρων ενός πληθυσμού
 9. Σύγκριση παραμέτρων δύο πληθυσμών
 10. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2.
 11. Ανάλυση Διασποράς
 12. Παλινδρόμηση και συσχέτιση
 13. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας

 

Περιγραφή μαθήματος

Το εν λόγω μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων στατιστικής επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων τα οποία προέρχονται από ποικίλα ερευνητικά εργαλεία.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

A. Aczel & J. Sounnderpandian (2012). Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων, Κύπρος: Broken Hill

Keller, G. (2010). Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Θεσσαλονίκη: εκδ. Επίκεντρο

Κατσίλλης, Ι. (2006). Επαγωγική στατιστική Εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση με έμφαση στην ανάλυση με υπολογιστές. Αθήνα : εκδ. Gutenberg

Κατσής Α., Σιδερίδης Γ. Εμβαλωτής Α. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα : εκδ. Τόπος.

Ρούσσος, Π., & Τσαούσης, Γ. (2006). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ντ. Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση Δεδομένων με τη βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Αθήνα : εκδ. Ζήτη.

Ι. Χαλικιάς, Στατιστική – Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις

DSC_4752_1128x400.jpg
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search