Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

ασφάλεια στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονική πλατφόρμα, ΤΠΕ,

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Κατανοήσουν τους στόχους που τίθενται για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του ρόλου του στελέχους της εκπαίδευσης  μπροστά στην πρόκληση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αλλά και στο διοικητικό του έργο.
 • Συνειδητοποιήσουν τη μετασχηματιστική επίδρασης των ΤΠΕ στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 • Γνωρίσουν τις δυνατότητας του διαδικτύου και να εξοικειωθούν με διαφορετικά είδη εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Κατανοήσουν τις παιδαγωγικές  αρχές  που διέπουν το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών λογισμικών.
 • Γνωρίσουν τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών πλατφόρμων για την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητα ή ευρύτερων σχολικών κοινοτήτων (wiki, moodle).
 • Αναγνωρίσουν  τη συμβολή των ΤΠΕ στην προώθηση ενός περισσότερο εξωστρεφή χαρακτήρα  στη σχολική μονάδα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα)
 • Αναγνωρίσουν τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση των ΤΠΕ και να λειτουργούν ως πρότυπο για το σύνολο της σχολικής κοινότητας ως προς την ορθή και ασφαλή χρήση τους.

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 • Η αξία των ΤΠΕ: παρελθόν, παρόν & μέλλον
 • Βασικές δεξιότητες βιβλιοθήκης
 • Ηλεκτρονικά περιοδικά
 • Ψηφιακές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και οργανωμένες πηγές πληροφοριών
 • ERIC
 • Παρουσίαση από το Κέντρο Δικτύων σχετικά με την απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN), ρυθμίσεις για e-mail, λογαριασμοί, κλπ
 • Εφαρμογές μοντελοποίησης και προσομοίωσης
 • Διοικητικές και οργανωτικές δυσκολίες στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην Ελλάδα
 • Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική & ΤΠΕ
 • Επίσκεψη ιστοσελίδων επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από το συμβατικό μαθησιακό περιβάλλον
 • Σύγχρονες πλατφόρμες μάθησης (π.χ. moodle).

 

Περιγραφή μαθήματος

Η διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών αποτελεί ουσιαστικά μια συνεχής διαδικασία εξισορρόπησης αλληλοσυγκρουόμενων στόχων, επιδίωξης επίτευξης στόχων, άμεσης προσαρμογής σε ιδιαίτερα ευμετάβλητα περιβάλλοντα, λήψης συχνά σύνθετων αποφάσεων, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ΤΠΕ έχουν ματασχηματίσει κάθε ανθρώπινη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και την οργάνωση και λειτουργία και των  εκπαιδευτικών οργανισμών.

Με το παρόν μάθημα καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης μεταξύ των ΤΠΕ και της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς  και των εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα προκειμένου να αναπτύξει στα μελλοντικά στελέχη εκπαίδευσης τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες προκειμένο να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις ανεξάντλητες πραγματικά δυνατότητες των ΤΠΕ τόσο στο διοικητικό όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο.

 

Βιβλιογραφία

IIEP/UNESCO. (2000). Education Management Information Systems (EMIS). Module 2: Identification of information needs and building indicators. Paris, UNESCO/IIEP.

Law, N., Pelgrum, W.J., & Plomp, T. (2006). Pedagogy and ICT use in schools around the world:Findings from the IEA Sites 2006 study. Springer, CERC The University of Hong Kong.

Romero, C., S. Ventura, M. Pechenizkiy, and R. S. J. d. Baker (eds.). 2010. Handbook of Educational Data Mining. Boca Raton, FL: CRC Press.

Retalis, S, Petropoulou, O., & Lazakidou, G. (2011). Assessing the Performance of Learners Engaged in Computer-Supported Collaborative Problem-Solving Activities (Book Chapter), in F.Pozzi & D. Persico

(eds.), Techniques for Fostering Collaboration in Online Learning Communities: Theoretical and Practical Perspectives. USA: Information Science Reference, 2011, 245-260.

Ριγόπουλος, Γ. (2009) Πληροφοριακά συστήματα και ομαδικές αποφάσεις. Αθήνα: Εκδ. Νέων τεχνολογιών.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search