Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Λέξεις- κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εργασιακές σχέσεις, επιμόρφωση, αξιολόγηση

 

Στόχοι Μαθήματος/ Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

·         Εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, έννοιες και εργαλεία του management.

·         Αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες / δεξιότητες για την διαχείριση με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό των ανθρωπίνων πόρων των εκπαιδευτικών οργανισμών που εποπτεύουν.

·         Γνωρίσουν τις παραμέτρους που είναι άμεσα συνυφασμένες με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση (επιμόρφωση, εμψύχωση, προώθηση επικοινωνίας, επιτυχή ένταξη νέων εκπαιδευτικών στον εκπαιδευτικό οργανισμό κ.τ.λ.)

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 

  1. Η ιστορική εξέλιξη του ρόλου της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.
  2. Η φύση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.
  3. Οι βασικές λειτουργίες της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού  στην εκπαίδευση.
  4. Η λειτουργία της στελέχωσης
  5. Η λειτουργία της επιμόρφωσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
  6. Η λειτουργία της παρακίνησης και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
  7. Η λειτουργία της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού
  8. Η λειτουργία της επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό
  9. Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
  10. Ειδικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: συνθήκες εργασίας, άγχος και επαγγελματική εξουθένωση.

 

Περιγραφή μαθήματος

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Ως εκ τούτου, ο ασκών τη διοίκηση ενός οργανισμού επιφορτίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα το οργανισμού δηλαδή με την επιλογή, την προσαρμογή, την ανάπτυξη, την παρακίνηση και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του προκειμένου να επιτευχθούν με τον πιο παραγωγικό τρόπο οι στόχοι του.

Οι σύγχρονες κοινωνικές συνιστώσες ωθούν την αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν λάθη και αδυναμίες των πρακτικών του παρελθόντος και να διαμορφωθούν ιδέες και προτάσεις για μια πιο ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαίδευση.

Το παρόν μάθημα αποβλέπει στην παροχή μιας σφαιρικής γνώσης πάνω σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό και ιδιαίτερα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.

 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

Ανθοπούλου, ΣΣ (1999α). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο Αθανασοπούλου- Ρέππα, Α., Ανθοπούλου ΣΣ, Κατουλάκης, Σ Μαυρόγιωργoς, Γ (Επιμ.) Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. σ. 17-92. Pάτρα: ΕΑΠ.

Βαξεβανίδου, Μ. & Ρεκλείτης, Π. (2008). Management Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Προπομπός

Dessler G. (2012). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού   . Ελλάδα: Κριτική

Gomez L.R. -Mejia et al. (2015). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Κύπρος: Broken Hill        

Ξυροτύρη- Κουφίδου, Στ. (1997.) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

Fletcher, C. & Williams, R. (1996). Performance Management, job satisfaction and organizational commitment. British Journal of Management, 7, pp 169-179.

Fletcher, S. (2000). Mentoring in Schools. A handbook of Good Practice. London: kogan Page.

Flynn, N. (2007, fifth edition). Public Sector management. Sage Publications.

Jackson, S. & Schuler, R. (2008). Managing Human Resources. South Western Publishing.

Freudenberger. H.J. (1974). Staff burn –out. Journal of social Issuues, 30, pp.159-265.

Werner, J.N. & DeSimone R. L. (2008). Human Resource Development. South Western Publishing.

Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Leading and managing people in education. Paul Chapman Publishing.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search