Με την έναρξη του Π.Μ.Σ. τον Μάρτιο του 2019 για την παρακολούθηση και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.400 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Με την εγγραφή προ-καταβάλλονται 1.000,00€.
  • Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου καταβάλλονται 1.000,00€.
  • Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου καταβάλλονται 400,00€.
  • Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. καταβάλλονται τα υπόλοιπα 1.000,00€.

Τα δίδακτρα θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος και θα προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.