Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών (Ε.Π.) του Τμήματος, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από Συνέλευση του Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  • Συνάφεια του Πτυχίου με το αντικείμενο του Προγράμματος.
  • Το βαθμό πτυχίου.
  • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι: η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η συναφής προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντού και υποδιευθυντού σχολείου), το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, άλλο συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών, η οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών.
  • Την επίδοση του υποψηφίου στην συνέντευξη που θα υλοποιηθεί εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και οι φοιτητές που δύναται να περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στην εξεταστική του Ιουνίου. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική τους βαθμολογία το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και δεν εκκρεμεί κάποια υποχρέωση με το τμήμα τους για την λήψη του πτυχίου τους. Σε διαφορετική περίπτωση, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του ενιαίου κανονισμού λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (νυν Πανεπιστήμιο Πατρών).

Πατήστε εδώ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.