Σε ποιούς απευθύνεται;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
 • σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής
  1. εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας,
  2. στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
  3. άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.;
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
 • Συνάφεια του Πτυχίου με το αντικείμενο του Προγράμματος.
 • Το βαθμό πτυχίου.
 • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τέτοια προσόντα είναι: η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η συναφής προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντού και υποδιευθυντού σχολείου), το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, άλλο συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών, η οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών.
 • Την επίδοση του υποψηφίου στην συνέντευξη που θα υλοποιηθεί εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε και εδώ.
Είμαι εργαζόμενος. Θα μπορώ να παρακολουθήσω το Π.Μ.Σ.;
Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα επιτελείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Επίσης, η δομή των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Ειδικότερα:
 • Η εξέταση περιλαμβάνει στα περισσότερα μαθήματα ομαδικές και ατομικές εργασίες
 • Το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμο στην Εκπαιδευτική Πύλη του eclass του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τη Γραμματεία του Προγράμματος για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος προκύψει.
Πότε και πώς γίνεται η αίτηση για το Π.Μ.Σ.;
Η Αίτηση Υποψηφιότητας, η προθεσμία υποβολής και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ., αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (http://manedu.upatras.gr).

Πότε θα γίνει η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών;
H επιλογή θα ολοκληρωθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.
Πόσα είναι τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. και πώς καταβάλλονται;

Με την έναρξη του Π.Μ.Σ. τον Οκτώβριο του 2020 για την παρακολούθηση και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.400 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Με την εγγραφή προ-καταβάλλονται 1.000 €.
 • Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου καταβάλλονται 1.000 €.
 • Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου καταβάλλονται 1.000 €.
 • Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. καταβάλλονται τα υπόλοιπα 400 €.
Τα δίδακτρα θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος και θα προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.
Πότε θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων;
Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Πόσο διαρκεί το Π.Μ.Σ.;
Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο εξάμηνα είναι διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρουσίας και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.
Πού πραγματοποιούνται τα μαθήματα και τα εργαστήρια;
Τα μαθήματα και τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα).
Εκτύπωση